BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe "Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów placu zabaw dla zadania „Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne”.

Zapytanie ofertowe "Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów placu zabaw dla zadania „Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne”.

Hajnówka, dnia 13.07.2023 r.

GKM.7021.1. 17 .2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów placu zabaw dla zadania „Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne”.

 2. W skład zamówienia wchodzą następujące elementy wykonane w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce:

  1. zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą: wieża z daszkiem, zjeżdżalnia aluminiowa, trap, wejście w postaci schodków lub podestu wraz z poręczami oraz dodatkowy element np. ścianka wspinaczkowa lub kratownica linowa – sztuk 1,

  2. huśtawka podwójna (siedzisko typu deska oraz koszyk) – sztuk 1,

  3. tablica informacyjna o zasadach korzystania z placu zabaw.

 

Marta Kościeńczuk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. W ramach zdania Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. dostawy, rozładunku i montażu fabrycznie nowych urządzeń małej architektury, uporządkowania i wyrównania nawierzchni po montażu,

  2. udzielenia na dostarczone i zamontowane elementy stanowiące przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy. Gwarancja jakości liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia,

  3. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wykonania czynności naprawczych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia,

  4. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą kart produktowych proponowanych urządzeń. Karty powinny zawierać wizualizację, wymiary oraz opis techniczny.

  5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy wyposażenia posiadały certyfikat zgodności z Polskimi Normami.

  6. Montaż urządzeń powinien być zgodny z projektem zagospodarowania terenu, który Zamawiający przekaże Wykonawcy.

 2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. termin wykonania: od podpisania umowy do 31.08.2023 r.

  2. minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy gwarancji jakości oraz 36 miesięcy rękojmi na przedmioty umowy¹. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  3. warunki płatności: przelewem - 21 dni od otrzymania faktury.

  4. inne: brak

 3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: kontakt: 85-682-20-14 - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta w Hajnówce.

 4. Kryteria oceny ofert: a) najniższa cena, b) …................................., c) …........................

 5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

  1. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. w szczególności dostarczenia przez Wykonawcę elementów własnym transportem, łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem, w godzinach i dniach pracy Zamawiającego.

 6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy) - w załączeniu do zapytania

 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) – brak.

 8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

 10. Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr  85-674-37-46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).

 11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania ze względu na przekroczenie kwoty posiadanej na realizację zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

 


Data wytworzenia: 2023-07-13 11:29 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-07-13 11:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska