BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 101/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 03 grudnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz pkt 4 i 13 załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/310/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka:

  1. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej.

  2. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

§ 2. Treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-12-03 13:58 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-12-03 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska