BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 105/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 105/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 105/11 Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej


§ 1.
Na podstawie rozdziału I § 1 pkt 5 zarządzenia Nr 80/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania  składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Hajnówka oraz jednostkach organizacyjnych, powołuję komisję likwidacyjną w następującym składzie osobowym:

1/  Grygoruk Jarosław - przewodniczący
2/  Chirko Magdalena - członek
3/  Kiendyś Mikołaj - członek
do przeprowadzenia w terminie do dnia 30.03.2012 r. prac związanych z zagospodarowaniem zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta.

§ 2.
Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Miasta do przekazania komisji likwidacyjnej w terminie do dnia 15.03.2012 r. wykazu zużytych i zbędnych składników majątku z propozycją sposobu ich zagospodarowania.

§ 3.
Komisję likwidacyjną zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zarządzenia wewnętrznego o zagospodarowaniu zużytego lub zbędnego majątku ruchomego.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 5.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.                                BURMISTRZ  MIASTA
                                    Jerzy  Sirak


Data wytworzenia: 2012-03-08 23:42 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2012-03-08 23:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska