BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 105/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

§ 1.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), zarządzam przeprowadzenie częściowej inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1/ Grygoruk Jarosław – przewodniczący

2/ Dmitruk Barbara – członek

3/ Kiendyś Mikołaj – członek

w terminie od dnia 31.12.2014 r. do dnia 15.01.2015 r.

§ 2.

1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:

 1. gotówki w kasie;

 2. druków ścisłego zarachowania;

  3) paliwa w pojazdach i urządzeniach;

  4) użyczonych składników aktywów.

2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:

 1. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

 2. kredytów, pożyczek, papierów wartościowych (obligacji);

 3. należności i zobowiązań.

3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

 

 1. gruntów - ilościowo;

  2) inwestycji rozpoczętych;

  3) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§ 3.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespoły spisowe w następującym

składzie:

1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1

- Kiendyś Mikołaj - przewodniczący

- Dmitruk Barbara - członek;

2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3

- Bugwin Emilia - przewodnicząca

- Zabrocka Agnieszka - członek;

3) do weryfikacji gruntów wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1

- Woszczenko Janusz - przewodniczący

- Kazimiruk Urszula - członek.

§ 4.

1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.

2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta.

3. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 6.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-22 14:19 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2016-03-22 14:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska