BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 105/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 czerwca 2022r.

Zarządzenie nr 105/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 czerwca 2022r.

Zarządzenie nr 105/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 czerwca 2022r.

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzeniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 26 ust. 3,4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt 7 i 13 załącznika do Zarządzenia nr 52/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka zarządzam, co następuje:

§1. Upoważniam Panią Emilię Korolczuk - inspektora w Referacie Polityki Gospodarczej do:

1) wydawania i podpisywania potwierdzeń przyjęcia wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

2) przekształcania wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego i podpisywania ich podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

3) potwierdzania tożsamości wnioskodawcy.

§2. Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na zajmowanym stanowisku.

§3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-06-13 10:21 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2022-06-13 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk