BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka , zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Hajnówka w składzie :

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy - Przewodniczący Zespołu
 2. Danuta Golonko - pracownik Referatu Finansowo-Budżetowego- Członek Zespołu
 3. Anna Daniszewska – pracownik Referatu Gospodarki – Członek Zespołu
 4. Emilia Bugwin - pracownik Referatu Finansowo-Budżetowego- Członek Zespołu
 5. Alicja Siemieniuk – Kierownik Referatu Społeczno Administracyjnego – Zastępca Przewodniczącego

§ 2

Do zadań Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych należy :

 1. analiza aspektów organizacyjno - prawnych oraz finansowych wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych , o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. Z 2020 poz.1342 z późn. zm.)
   
 2. opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie;
 3. przeprowadzenie akcji informacyjnej o PPK skierowanej do pracowników Urzędu; analiza dostosowania narzędzi informatycznych w Urzędzie niezbędnych do obsługi obowiązków wynikających z zapisów ustawy o PPK;
 4. analiza przedstawionych ofert instytucji finansowych;
 5. analiza kosztów związanych z wdrożeniem PPK w Urzędzie Miasta Hajnówka oraz długofalowych skutków dla budżetu Miasta;
 6. opracowanie zasad dokonywania wpłat dodatkowych opłacanych przez Pracodawcę, z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta;
 7. przeprowadzenie zapytania ofertowego i analiza oferowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania PPK;
 8. przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie konsultacji z pracownikami i Zespołem ds. wdrożenia PPK w Urzędzie w celu wyłonienia instytucji finansowej oferującej najkorzystniejsze warunki, skutkujących zawarciem umowy o zarządzanie PPK , a następnie umowy o prowadzenie PPK.

§ 3

Wykonanie Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2021-03-03 09:10 Autor: Danuta Golonko Data publikacji: 2021-03-03 09:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk