BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2021

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.1162), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. ( piątek ) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka, w zamian za pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. ( sobota ).

§ 2

Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżam miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu grudniu 2021 r. o 8 godzin tj. ze 184 godzin do 176 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-06 11:47 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2021-12-06 11:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska