BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 115/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/14

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na III sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2014 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-08 13:30 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-03-08 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska