BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.E.L z 2016r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018r. Nr 127, str.2)§ 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247) zarządzam co następuje:

 

§1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta Hajnówka dokument o nazwie Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych powierzam Jarosławowi Walesiuk.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 65/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Hajnówka dokumentacji ochrony danych osobowych tj. "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Hajnówka" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta Hajnówka".

§4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-18 12:32 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2020-12-18 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk