BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w miesiącu styczniu w zamian za święto Nowy Rok przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-14 07:58 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2021-12-14 07:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska