BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2023 r.

Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 września 2023 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
 

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem geodezyjnym 341/2 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w Hajnówce przy ul. Sosnowej.

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych.
 

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 


 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2023-09-14 09:18 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2023-09-14 09:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk