BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 roku  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka, § 15 ust.1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego odbierania odpadów komunalnych, w tym prowadzenie i nadzór nad prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z warunkami Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art.106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012)", do czasu powierzenia prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych podmiotowi wybranemu w postępowaniu przetargowym.

 

§ 2. Regulamin organizacyjny podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-30 13:27 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2020-12-30 13:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk