BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i w związku z § 12 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz nabywcy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1/92 i jego następców prawnych, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Białostockiej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/93 o powierzchni 496 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00022753/2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-07-21 11:44 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-07-21 11:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska