BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 126/2021 

 Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia  30 grudnia 2021r. 

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi do Spraw Dostępności.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-12-30 09:12 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2021-12-30 09:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk