BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 128/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 128/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2019r.

Zarządzenie nr 128/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. Dla Pani Urszuli Raczkowskiej – Filinowicz - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

  3) Dorota Ewelina Durzyńska – dyrektor przedszkola – członek

  4) Maria Elżbieta Bańkowska – ekspert (mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola) – członek

  5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek.

 

§ 2  Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 13, § 14, § 15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, z 2019 r. poz. 1650)

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-22 09:45 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2020-06-22 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk