BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020r.

Zarządzenie nr 128/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie Procedury w zakresie scentralizowanego rozliczenia podatku VAT w Gminie Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1

W celu zapewnienia poprawności, terminowości oraz spójności rozliczeń podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz w związku z nowelizacją przepisów o podatku VAT m.in. w zakresie pliku JPK_V7M wprowadza się niniejszym zarządzeniem Procedurę w zakresie scentralizowanego rozliczania podatku VAT w Gminie Miejskiej Hajnówka (dalej jako: „Procedura”), stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Procedura ma zastosowanie począwszy od rozliczeń Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie podatku VAT za miesiąc styczeń 2021 r.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka oraz Skarbnika Miasta do wdrożenia, a następnie czuwania nad przestrzeganiem Procedury.

§ 4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta do stosowania Procedury.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2019 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-03-04 13:54 Autor: Emilia Bugwin Data publikacji: 2021-03-04 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska