BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 129/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696) i w związku z § 12 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz nabywcy nieruchomości 1056/161, 1056//162, 1056/163 i jego następców prawnych, na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1056/138 i 1056/159 o łącznej powierzchni 106 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00012294/3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-11-21 11:14 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-11-21 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska