BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 129/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 129/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 roku

 Zarządzenie nr 129/2020  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378 ), art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) oraz § 24 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 46/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 maja 2016 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka zmienionego zarządzeniem Nr 115/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Hajnówka i zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2021 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka mając na uwadze przypadający w tym dniu pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia obchodzony przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

§ 2. Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżam miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu styczniu 2021 r. o 8 godzin tj. ze 152 godzin do 144 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-30 13:21 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2020-12-30 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk