BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 134/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 134/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 134/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §11 Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe – 92.966.201 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 84.552.767 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 413 434 zł,

  1. wydatki budżetowe – 106 642 333 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 83 611 944 zł,

b) majątkowe w wysokości 23 030 389 zł.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-12-18 14:12 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2019-12-18 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska