BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Przeprowadzić częściową inwentaryzację według stanu na dzień 31.12.2019 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Jarosław Grygoruk – przewodniczący

2) Barbara Dmitruk – członek

3) Anna Daniszewska – członek

w terminie od dnia 21.12.2019 r. do dnia 15.01.2020 r.

 

§ 2

1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:

1) gotówki w kasie;

2) druków ścisłego zarachowania;

3) paliwa w pojazdach i urządzeniach;

4) użyczonych składników aktywów.

2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:

  1. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

  2. kredytów, pożyczek, papierów wartościowych (obligacji);

  3. należności i zobowiązań.

3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

1)gruntów - ilościowo;

2) inwestycji rozpoczętych;

3) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

 

§ 3 Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespoły spisowe w następującym składzie:

1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1

a) Danuta Golonko - przewodnicząca

b) Barbara Dmitruk - członek

c) Jarosław Walesiuk - członek

2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3

a) Emilia Bugwin - przewodnicząca

b) Anna Pisawocka - członek

c) Andrzej Hajduk - członek

3) do weryfikacji gruntów wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1

a) Anna Daniszewska - przewodnicząca

b) Janusz Woszczenko - członek

c) Urszula Kazimiruk - członek

 

§ 4

1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.

2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta Hajnówka.

3. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-22 11:20 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-06-22 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk