BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 136/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.1005, poz.1079), art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.1479) oraz art. 68 i art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję z dniem 17 sierpnia 2022 roku Panią Agnieszkę Kazberuk na stanowisko   Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce na czas określony tj. od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2025 r.
  2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce na okres 3 lat.
  3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

 

BURMISTRZ
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-17 10:00 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-08-17 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-17 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka