BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 138/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 138/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 138/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok”, z organizacjami społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, poz. 1123), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok", zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym konsultacje dotyczą organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 23.12.2019 r. do dnia 24.01.2020 r.

§ 3

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków” do projektu Programu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana zostanie przed terminem ich rozpoczęcia na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 5

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok” zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 202 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 6

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-12-24 09:43 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2019-12-24 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska