BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 136/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 136/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 136/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2020 r.:

  1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020;

  2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;

  3. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce;

  4. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej;

  5. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem;

  6. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;

  7. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka;

  8. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka;

  9. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce.

§ 2.

Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-12-17 09:50 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-12-17 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska