BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 140/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 140/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, ) i § 9 ust.2 uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 105, poz.1918) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Odwołuję z dniem 30.12.2019r. Pana Anatola Skiepko z funkcji członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

§ 2 Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-19 13:40 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-06-19 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk