BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 września 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 09 września 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Wyrażam zgodę na nabycie za kwotę 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) lokalu niemieszkalnego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 1692,15 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu - działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3350/1 położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 46 oraz udziału wynoszącego 5247/27425 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 3350/2 położonej w Hajnówce przy ul. Parkowej 2A.”

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-09 10:36 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-09-09 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska