BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 153/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 września 2022 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XL/253/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 276 poz. 3437), zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 30  września 2022 r.

§ 3

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 5

Projekt Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 220 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 6

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-12 14:08 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-09-12 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-12 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka