BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 160/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 160/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 160/2018

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art. 26. ust.1, art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Hajnówka”.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 13:45 Autor: Paweł Denisiuk Data publikacji: 2019-03-27 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska