BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 24 /2014 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 /2014 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 /2014
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka


 
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1
Wyrażam zgodę na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce obr. 1  oznaczonej numerami geodezyjnymi 2986/1 o pow. 0,0061 ha i 2986/4 pow. 0,0084 ha.

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana na poszerzenie ulicy Zajęczej.

§ 2
Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-12 14:09 Autor: Urszula Kazimiruk Data publikacji: 2014-03-12 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska