BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 3/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 stycznia 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka


Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/232/13 Rady Miasta   Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam dotacji podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka:
1) Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka
2) Promowanie trzeźwego trybu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem
3) Szerzenie i upowszechnianie  kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek
4) Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka
5) Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce
§ 2
Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-13 09:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-01-13 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska