BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 40/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 marca 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2024 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.:

  1. W sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;
  2. W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie: Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;
  3. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;
  4. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;
  5. W sferze ochrony i promocji zdrowia na zadanie: Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi;
  6. W sferze ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami;
  7. W sferze ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi;
  8. W sferze rewitalizacji na zadanie: Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja;
  9. W sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie: Realizacja inicjatyw sąsiedzkich.

§ 2

Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-03-19 08:23 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-03-19 08:23 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-19 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka