BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2021 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 34/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2021 r. punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Termin i zasady składania ofert:

  1. Oferty realizacji zadań należy składać w wersji elektronicznej poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do dnia 10 maja 2021 r.

  2. Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisać i złożyć wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 3 do sekretariatu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 219 lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 11 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

  3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

    1. kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta/oferentów i umocowanie osób go/ich reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji (tylko podmioty, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym)

    2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

  4. Kopie załączanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

  5. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty załączniki wymienione w punkcie 3 można złożyć w jednym egzemplarzu.

§ 2

Informację o zmianie terminu składania ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-04-28 12:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-04-28 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska