BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 43/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

 

    Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §16 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXII/160/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
Przewodniczący Komisji:
Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka
Członek Komisji:
Barbara Dmitruk – pracownik Referatu Polityki Gospodarczej
Członek Komisji:
Joanna Wróbel – koordynator Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Członek Komisji:
Tomasz Tichoniuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Członek Komisji:
Sylwia Omeljaniuk – przedstawiciel Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb”

§ 2
Komisja Konkursowa opiniuje oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki konkursu. Komisja do dnia 14.06.2013 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 3
Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-06-13 13:58 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2013-06-13 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska