BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 46/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2014r

ZARZĄDZENIE NR 46/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2014r

ZARZĄDZENIE NR 46/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379) i § 9 ust. 2 - 4 Uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 105 poz.1918) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1.Barbara Zdzisława Wasiluk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

2.Krystyna Kośko - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

3.Antonina Skoruk - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Hajnówce

4.Jerzy Chodakowski - Rada Powiatowa OPZZ w Hajnówce

5.Jadwiga Macuta - Rada Powiatowa OPZZ w Hajnówce

6.Sławomir Denisiuk - NSZZ „Solidarność” Oddział Zarządu Regionu w Hajnówce

7.Agnieszka Parfieniuk - Urząd Miasta Hajnówka

8.Wiesława Raczkowska - Urząd Miasta Hajnówka

9.Walentyna Ostaszewska - Radna Rady Miasta Hajnówka.

§ 2

Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje się na okres 4 lat.

§ 3

Prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy zmienione Zarządzeniem Nr 47/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 lipca 2013r. zmienione zarządzeniem Nr 81/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 października 2011r. zmienione zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2011r. zmienione zarządzeniem Nr 109/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2010r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-07-24 14:39 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-07-24 14:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska