BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i w związku z § 3 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Hajnówce przy ul.11 Listopada, oznaczonej jako działki nr nr 1056/135, 1056/157 i 1056/160 o łącznej pow. 2,5898 ha (księga wieczysta BI2P/00040625/8) i jako działka 1056/136 o powierzchni 0,1918 ha (księga wieczysta BI2P/00042930/3, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. 11 Listopada, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 1056/137 o pow. 0,0453 ha (księga wieczysta BI2P/00012294/3) i 1056/140 o powierzchni 0,0276 ha i 1056/142 o powierzchni 0,0595 ha (księga wieczysta BI2P/00042930/3).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-08 08:16 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2024-04-08 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska