BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 59/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2024 r

ZARZĄDZENIE NR 59/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2024 r

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Lech Jan Michalak – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie: Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka;

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Mieczysława Bogdanowicz – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Mieczysława Bogdanowicz – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia na zadanie: Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Teresa Czemerych – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce;

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Marta Kościeńczuk – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
3) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej;

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Marta Kościeńczuk – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
3) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej;

8. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji na zadanie: Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Roman Sadokierski – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

9. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie: Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
3) Lech Jan Michalak – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.
2. Komisje przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w terminach:

1) do dnia 30.04.2024 r. na zadania publiczne w sferach:
a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie: Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie: Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;
e) ochrony i promocji zdrowia na zadanie: Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi;
f) ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami;
g) ekologii i ochrony zwierząt na zadanie: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi;

2) do dnia 17.05.2024 r. na zadania publiczne w sferach:
1. rewitalizacji na zadanie: Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja;
2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie: Realizacja inicjatyw sąsiedzkich.

§ 3

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-16 13:49 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-04-16 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-16 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka