BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 67/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 67/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 67/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2014 zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budżetowe - 65.846.421 zł tego:

a) bieżące w wysokości 51.912.358 zł,

b)majątkowe w wysokości 13.934.063 zł

wydatki budżetowe - 69.057.380 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 50.317.064zł

b) majątkowe w wysokości 18.740.316zł

deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.210.959 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491zł

b) zaciągane pożyczki w kwocie 838.468zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-07-25 12:00 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-07-25 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska