BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 69/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 07 sierpnia 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie w drodze darowizny udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych i Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce obr. 1 oznaczonej numerem geodezyjnym 515/5 o pow. 0,6620 ha.

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana na drogę.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-08-14 11:53 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-08-14 11:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska