BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 7/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 stycznia 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka


Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/232/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam dotacji podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia na realizację zadania publicznego należącego do Gminy Miejskiej Hajnówka: „Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”.
§ 2
Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-14 15:13 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-01-14 15:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska