BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2023

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165, poz. 240, poz. 535, poz. 803) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce w składzie:

  1. Jarosław Grygoruk - Przewodniczący Komisji

  2. Ewa Jarmoc - Sekretarz Komisji

  3. Mariusz Iwaniuk - członek

  1. Janusz Ciepiel - członek

  2. Ks. Mariusz Jurczuk - członek

  3. Ks. Zbigniew Niemyjski - członek

  4. Adam Somocik - członek

  5. Elżbieta Romańczuk - członek

§ 2. Zakres działania komisji, o której mowa w § 1 zarządzenia, określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 3. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia rezygnacji.

§ 4.Traci moc Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-06-23 08:15 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2023-06-23 08:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska