BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 107/14 Burmistrza Miasta Hajnówki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego § 7 ust. 2 pkt a). otrzymuje brzmienie:

a). wesołe miasteczka, karuzele, strzelnice - 500,00 zł/za każdy dzień (przy umowie dzierżawy zawartej na okres do 14 dni)

wesołe miasteczka, karuzele, strzelnice - 400,00 zł/za każdy dzień (przy umowie dzierżawy zawartej na okres powyżej 14 dni).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-06-22 13:38 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2023-06-22 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska