BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 89/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/11

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 listopada 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 15, 16 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 8 pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr XII/72/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej w następujących sferach:

  1. Wypoczynku dzieci i młodzieży,

  2. Ekologii i ochrony zwierząt,

  3. Ochrony i promocji zdrowia ,

  4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 2. Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 stanowi odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


 


Data wytworzenia: 2011-11-22 13:25 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2011-11-22 13:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska