BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok


Na  podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1634,  poz. 1692,  poz. 1725,  poz. 1747,  poz. 1768,  poz. 1964 poz. 2414,  z 2023r.  poz. 412,  poz. 497, poz. 658)  oraz  §11  Uchwały  Nr  XL/319/22Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  21 grudnia  2022 roku  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2023, zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 117.761.878,61 zł, tego:
a) bieżące w wysokości 91.302.092,61 zł,
b) majątkowe w wysokości 26.459.786,00 zł,
2. wydatki budżetowe – 127.025.202,84 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 93.208.371,61 zł,
b) majątkowe w wysokości 33.816.831,23 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


   
Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-07-05 10:32 Autor: Emilia Bugwin Data publikacji: 2023-07-05 10:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk