BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. „Zorganizowanie dnia gwary lokalnej”.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-07-03 12:08 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2023-07-03 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka