BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 93/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 93/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE  NR 93/11
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 05.12.2011 r.

w sprawie  zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka.


      
             Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 52/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka wprowadza się następujące zmiany:
                                                                        
1. W § 5  ust 4, pkt  6 otrzymuje brzmienie:
„Organizacja kontroli zarządczej”.
2. W § 8 ust. 3 dodaje się punkty:                                                      
7) zapewnienie sprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych referatach,
8) zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dokonywanie corocznej analizy występującego ryzyka w bieżącej działalności referatu oraz opracowywanie rejestru ryzyk,
9) realizacja zadań związanych ze sprawowaniem kontroli funkcjonalnej w podległych referatach, wynikających z zapisów regulaminu kontroli zarządczej,
10) sporządzanie rocznych planów kontroli wewnętrznej w podległych komórkach,
11) sporządzanie dokumentacji z dokonanych kontroli wynikających z planu a także z kontroli dokonanych poza planem oraz sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej
3. W § 19 ust.1 pkt 3 zwrot „kontroli wewnętrznej” zastępuje się zwrotem „kontroli zarządczej”. Dodaje się pkt. 15) Koordynacja działań kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach podległych.

§ 2. Zmiany  Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta Hajnówka podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-01-26 14:53 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2012-01-26 14:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska