BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 roku

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 roku

Zarządzenie Nr 93/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”


Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 3474/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wprowadza się Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-07-03 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2023-09-07 15:06 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-07 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka