BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 99/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

Na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam, dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Hajnówce (dalej zwanych łącznie: pracownikiem) stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby rozliczania kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy w wysokości:

1)   dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,50 zł

2)   dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,80 zł.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu wniosku i po uzyskaniu zgody pracodawcy może wykorzystać do podróży służbowej samochód osobowy niebędący własnością pracodawcy.

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest jednoznaczne z oświadczeniem, że pojazd posiada aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), a kierujący nie posiada przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu określoną w § 1 ust. 1.

5. Pracownik zobowiązany jest dokonać rozliczenia kosztów podróży w terminie 14 dni od jej zakończenia, przedkładając pracodawcy polecenie wyjazdu służbowego z podaniem liczby przejechanych kilometrów.

§ 2. Pracodawca nie odpowiada wobec pracownika za poniesioną przez niego szkodę w związku z używaniem pojazdu prywatnego do celów służbowych.

§ 3. W uzasadnionych przypadkach zwrotowi podlegają również inne wydatki związane z używaniem pojazdu prywatnego np. opłata za przejazd płatną autostradą, opłata za korzystanie z parkingu. Do rozliczenia wydatków pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 30/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów podróży służbowej na terenie kraju przez pracowników Urzędu Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2023-09-08 11:08 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2023-09-08 11:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska