BIP UM Hajnówka

Referat Budownictwa i Inwestycji - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Kontakt:

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Kierownik referatu Łukasz Pawluczuk

Zastępca kierownika: Anna Lebiedzińska-Łuksza

 

 

Do zadań Referatu Budownictwa i Inwestycji należy:

  • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji Gminy,
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
  • opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i koordynacja ich z planem przestrzennym,
  • prowadzenie spraw społecznych komitetów inwestycji komunalnych,
  • sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • sporządzanie w uzgodnieniu z Referatem Finansowo – Budżetowym umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem,
  • prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych budowli stanowiących własność Gminy, w tym dróg i chodników,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie organizowania przetargów na projekty budowlane i na wykonawstwo inwestycji budowlanych,
  • obsługa interesantów w zakresie zagadnień przestrzennego zagospodarowania i budownictwa na terenie Gminy.